Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://activcentrum.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie usług.

§ 1
Postanowienia ogólne

Serwis internetowy ACTIV Centrum działający pod adresem https://activcentrum.pl (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: ACTIV MED SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Włocławku, przy ul. Barskiej 13A, 87-800 Włocławek,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396381, numer NIP: 8883114610, reprezentowaną przez:  Grażynę Kalocińską – Prezesa Zarządu.

Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania z Serwisu;

b) warunki składania zamówień na Usługi dostępne w Serwisie;

c) czas i zasady realizacji zamówień;

d) warunki i formy płatności;

e) uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;

f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

g) szczególne uprawnienia Klienta będącego konsumentem.

ACTIV Centrum prowadzi sprzedaż i świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy zawierane przez Klienta z ACTIV Centrum za pośrednictwem Serwisu są umowami zawartymi na odległość,
w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty nie wymaga zarejestrowania konta.

Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.

Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) ACTIV Centrum – ACTIV MED SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Włocławku, przy ul. Barskiej 13A, 87-800 Włocławek,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396381, numer NIP: 8883114610, reprezentowaną przez: Grażynę Kalocińską – Prezesa Zarządu.

b) Klient – osoba korzystająca z Serwisu, nabywająca Towary lub Usługi, świadczone przez ACTIV Centrum w ramach Serwisu;

c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Usługi – usługi świadczone przez ACTIV Centrum, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem Usług Cyfrowych;

e) Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, świadczone przez ACTIV Centrum, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu;

f) Towary – rzeczy ruchome sprzedawane przez ACTIV Centrum Klientom za pośrednictwem Serwisu;

g) Produkty – Towary, Usługi lub Usługi cyfrowe;

h) Serwis – strona internetowa pod adresem https://activcentrum.pl, za pomocą której ACTIV Centrum świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta, jak również oferuje Klientom Produkty i umożliwia zawieranie umów;

i) Umowa – umowa zawarta pomiędzy ACTIV Centrum i Klientem za pośrednictwem Serwisu;

j) Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu korzystanie z Usług i Usług cyfrowych oraz zawieranie Umów, po zalogowaniu;

k) Dni robocze – wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

l) Regulamin – niniejszy regulamin.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, ACTIV Centrum ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, powiadamiając o tym Klienta.

W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, ACTIV Centrum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru lub niewykonanie Usługi lub Usługi cyfrowej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy, zdjęcia oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia Umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.

ACTIV Centrum ma obowiązek dostarczyć Klientowi będącemu Konsumentem, w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacji w szczególności o:

a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem,

b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

c) prawie odstąpienia od umowy lub braku tego prawa,

d) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

e) minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy.

W przypadku, gdy ACTIV Centrum przewiduje możliwość przyjmowania od Klientów zamówień indywidualnych (na zamówienie), zamówienia takie mogą być przez Klientów składane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ACTIV Centrum wskazanego w Serwisie. W takim przypadku, ACTIV Centrum dokonuje wyceny i przesyła ją na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 30 dni od zawarcia Umowy, chyba że ACTIV Centrum poinformował Klienta, najpóźniej przed złożeniem zamówienia, o innym terminie.

Serwis obsługuje Klientów na terytorium Polski, chyba że oferta ACTIV Centrum w Serwisie zawiera odmienne postanowienia.

§ 2
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;

c) akceptacja niezbędnych plików cookies.

Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie lub składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usługi, za co ACTIV Centrum nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3
Warunki i czas realizacji zamówienia

ACTIV Centrum za pośrednictwem Serwisu zawiera z Klientami umowy sprzedaży Usług. 

Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Usługi, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na stronie danego Towaru polecenia „Dodaj do koszyka” lub inne równoważne sformułowanie, a następnie wskazuje dane, sposób dostawy i płatności.

Koszyk oferuje Klientowi możliwość:

a) dodawania i usuwania Towarów oraz ich ilości;

b) wskazania adresu, na jaki Towar ma zostać dostarczony oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury;

c) wyboru sposobu dostawy;

d) wyboru sposobu płatności;

e) dodania kodu rabatowego (jeśli dotyczy).

Klient składa zamówienie poprzez zatwierdzenie zamówienia, wybierając przycisk oznaczony słowami “Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.

Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta ceny Towaru i kosztów dostawy. 

Potwierdzenie zamówienia przez ACTIV Centrum jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy ACTIV Centrum a Klientem.

Jeśli został wybrany Voucher, wysyłka zakupionego Towaru realizowana jest w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym ACTIV Centrum, chyba że Regulamin zawiera odmienne postanowienia bądź ACTIV Centrum poinformował Klienta bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia, o innym terminie.

Zakupiony w Serwisie Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta.

Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

W przypadku, gdy możliwa jest realizacja tylko części zamówienia, ACTIV Centrum przed potwierdzeniem zamówienia może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, ACTIV Centrum będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym ACTIV Centrum będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalone z Klientem. Zamówienie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako ostateczne;

d) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

W przypadku braku zamówionego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, ACTIV Centrum poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na jego adres poczty elektronicznej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zawarcia Umowy.

Jeśli zapłata za Towar, który nie może zostać dostarczony w całości lub części, została dokonana z góry, ACTIV Centrum zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w Regulaminie.

ACTIV Centrum może zamieścić w Serwisie, w odniesieniu do danego Towaru, informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zakupionym Towarem. Przedmiotowa informacja to czas liczony od potwierdzenia zamówienia do wysłania zamówionego Towaru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.

§ 4
Świadczenie Usług

Usługi świadczone są w sposób wskazany w Serwisie, w szczególności na stronie dotyczącej danej Usługi.

ACTIV Centrum zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówienia na Usługi. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Usługi, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.

Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami “Kupuję i płacę” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez ACTIV Centrum jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy ACTIV Centrum, a Klientem.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usług Klient jest informowany przed zawarciem Umowy, w szczególności za pośrednictwem Serwisu.

Jeżeli, na wyraźne żądanie Klienta, wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, ACTIV Centrum wymaga od Klienta złożenia oświadczenia:

a) zawierającego takie wyraźne żądanie na trwałym nośniku;

b) że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez ACTIV Centrum.

W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie wykonywania Usługi świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie terminu na odstąpienie przez Klienta od umowy, chyba że ACTIV Centrum w Serwisie nie oferuje Klientom możliwości zawierania Umów bez wyrażenia takiej zgody.

Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

ACTIV Centrum może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają:

a) istotną reorganizację w przedsiębiorstwie ACTIV Centrum;

b) wystąpienie awarii bądź utrudnień (w szczególności technicznych), niezawinionych przez ACTIV Centrum, uniemożliwiających bądź istotnie utrudniających świadczenie Usług na rzecz Klienta;

c) opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz ACTIV Centrum;

d) istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.

§ 5
Odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową

Reklamacja dotycząca Usług świadczonych niezgodnie z Umową powinna zawierać żądanie, zależne od charakteru Usługi.

Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.

W przypadku, w którym ACTIV Centrum nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

ACTIV Centrum informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.

W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Usługi, ACTIV Centrum wykonuje Usługę w sposób prawidłowy, dokonuje zwrotu całości albo części otrzymanego wynagrodzenia na rzecz Klienta lub dokonuje na rzecz Klienta innych świadczeń, w zależności od rodzaju Usługi i okoliczności sprawy.

Odpowiedzialność ACTIV Centrum ograniczona jest do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej Usługi. 

Odpowiedzialność ACTIV Centrum za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi nie obejmuje utraconych korzyści.

Odpowiedzialność ACTIV Centrum z tytułu wad Usług, a także niewykonania / nienależytego wykonania umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego:

a) Konsumentem;

b) osobą fizyczną zawierającą z ACTIV Centrum umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6
Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

Zapisy niniejszego paragrafu oraz paragrafu następnego Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do Umów o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartych z:

a) Konsumentem, lub

b) osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

ACTIV Centrum zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówień na Usługi cyfrowe. Klient w celu złożenia zamówienia, w szczególności wskazuje Usługi cyfrowe, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi cyfrowej, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.

Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami “Kupuję i płacę” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi cyfrowe i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez ACTIV Centrum jest momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług cyfrowych z Klientem.

ACTIV Centrum dostarcza Klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej, w szczególności inny termin wskazany został w Serwisie na stronie danej Usługi cyfrowej. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie tego terminu.

ACTIV Centrum informuje, że wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie poprzednim, powoduje utratę prawa Klienta do odstąpienia od umowy.

ACTIV Centrum może z ważnych przyczyn dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności ważny interes Klienta bądź ACTIV Centrum. ACTIV Centrum informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, ACTIV Centrum jest zobowiązany poinformować Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Klient może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.

Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

ACTIV Centrum może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają:

a) istotną reorganizację w przedsiębiorstwie ACTIV Centrum;

b) wystąpienie awarii bądź istotnych utrudnień (w szczególności technicznych) w funkcjonowaniu Serwisu, niezawinionych przez ACTIV Centrum;

c) opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz ACTIV Centrum;

d) istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

§ 7
Odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową

Jeżeli ACTIV Centrum nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli ACTIV Centrum nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

ACTIV Centrum ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych:

a) jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;

b) w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.

Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

ACTIV Centrum może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla ACTIV Centrum.

Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta;

b) ACTIV Centrum nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy o prawach konsumenta;

c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że ACTIV Centrum próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy o prawach konsumenta;

e) z oświadczenia ACTIV Centrum lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, ACTIV Centrum może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Klient zwraca nośnik niezwłocznie.

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, ACTIV Centrum jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

ACTIV Centrum dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Odpowiedzialność ACTIV Centrum ograniczona jest do wartości treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która miała być dostarczona.

Odpowiedzialność ACTIV Centrum za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści.

Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi cyfrowej z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.

W przypadku, w którym ACTIV Centrum nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

ACTIV Centrum informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.

Odpowiedzialność ACTIV Centrum z tytułu braku zgodności z umową treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także niewykonania / nienależytego wykonania Umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych z Klientem niebędącym:

a) Konsumentem;

b) osobą fizyczną zawierającą z ACTIV Centrum umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8
Ceny Produktów i koszt dostawy

Ceny zamieszczane przy oferowanych w Serwisie Produktach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (złoty – PLN).

Cena podana przy danym Produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.

Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że treść oferty ACTIV Centrum w Serwisie stanowi inaczej.

Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego Produktu, składa się cena Produktu oraz koszt dostawy.

Jeśli w Serwisie na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia ACTIV Centrum nie określił odmiennie sposobu spełnienia świadczenia, sposoby dostawy Produktów są następujące:

a) w przypadku Towarów – wysłanie na adres podany przez Klienta albo poprzez odbiór osobisty w lokalu ACTIV Centrum;

b) w przypadku Usług cyfrowych – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta;

c) w przypadku pozostałych Usług – w sposób określony w Serwisie na stronie danej Usługi lub w toku składania przez Klienta zamówienia, wynikający w szczególności z rodzaju Usługi.

W Serwisie ACTIV Centrum wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania przez Klienta zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Produktu.

§ 9
Sposoby płatności

W Serwisie ACTIV Centrum wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia przez Klienta, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach płatności.

Jeśli w Serwisie – na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia, ACTIV Centrum nie określił odmiennie sposobu płatności, Klient dokonuje zapłaty w jeden z następujących sposobów:

a) przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez ACTIV Centrum, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;

b) zwykłym przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez ACTIV Centrum.

Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Serwisie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10
Prawo do odstąpienia od umowy

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem, lub do osoby fizycznej zawierającej z ACTIV Centrum umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient wskazany w ust. 1 ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Umowę, od której Klient wskazany w ust. 1 odstąpił, uważa się za niezawartą.

Do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do ACTIV Centrum, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla Umowy, w wykonaniu której ACTIV Centrum wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:

  • a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  • b) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:

a) wysłanie pisemnego oświadczenia na adres ACTIV Centrum wskazany w Regulaminie lub Serwisie, lub

b) wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail ACTIV Centrum wskazany w Regulaminie lub Serwisie.

ACTIV Centrum niezwłocznie przesyła Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od odstąpienia od umowy, chyba że ACTIV Centrum zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, ACTIV Centrum zobowiązany jest do zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty za Produkt oraz kosztów wysyłki do Klienta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób oferowany w Serwisie dla danego zamówienia, ACTIV Centrum nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

ACTIV Centrum dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni z ACTIV Centrum inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

ACTIV Centrum może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał od ACTIV Centrum potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest anulowane.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

ACTIV Centrum dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

§ 11
Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

ACTIV Centrum dokona zwrotu środków pieniężnych, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w przypadku:

a) odstąpienia od umowy w całości lub w części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) w przypadku zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy bądź świadczenia Usługi / Usługi cyfrowej zgodnie z umową;

c) uznania prawa do żądania obniżenia ceny Produktu.

§ 12
Newsletter

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez Serwis. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) ACTIV Centrum.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez zgłoszenie ACTIV Centrum rezygnacji w treści stopki e-maila.

§ 13
Dane kontaktowe ACTIV Centrum

Klient z ACTIV Centrum może kontaktować się:

a) telefonicznie, pod numerem: +48 533 088 888;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: info@activcentrum.pl

§ 14
Postanowienia końcowe

ACTIV Centrum informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ACTIV Centrum nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

ACTIV Centrum nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Serwisu.

ACTIV Centrum informuje, że wyświetlanie wizualizacji Produktów w systemie teleinformatycznym Klienta, podczas korzystania z Serwisu, jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu, nie mogą być podstawą reklamacji.

ACTIV Centrum informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez ACTIV Centrum wyłącznie dla celów informacyjnych.

ACTIV Centrum w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

ACTIV Centrum zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności Serwisu, w szczególności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.

Wszystkie nazwy Produktów oferowanych w Serwisie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

ACTIV Centrum zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.) . Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących ACTIV Centrum oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

Klient nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.

Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne.

O każdej zmianie Regulaminu ACTIV Centrum zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów Serwisu, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć Konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przed dniem wejścia zmian w życie.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Spory związane z Umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla ACTIV Centrum. Zapis niniejszy nie dotyczy Umów zawieranych z Konsumentem.

Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i ACTIV Centrum. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

Regulamin obowiązuje od dnia: 16.05.2023 r.

Dokumenty do pobrania: